Ordningsregler

Varje skola ska ha ordningsregler. Det bestäms i skollagen. Eleverna på skolan är med och utarbetar ordningsreglerna och rektor fattar beslut om dem.

Här kan du läsa ordningsreglerna som gäller på Mönsteråsgymnasiet.

 1. Det är allas uppgift att verka för en god och trivsam miljö i skolan.
 2. Varje elev och anställd skall uppträda med respekt för varandra och alla former av kränkningar, trakasserier, hot om våld och våld är förbjudna och detta omfattar även all kommunikation på nätet. Alla som befinner sig på skolan är skyldiga att följa de lagar, förordningar och lokala dokument som gäller för verksamheten. Exempel på lokala dokument:
  a. Planen mot diskriminering, kränkande behandling och andra trakasserier
  b. Krisplanen
  c. Mönsteråsgymnasiets ordningsregler
 3. Skolområdet är drog- och rökfritt.
  a. Tobakslagen skall respekteras av alla som befinner sig inom skolans område.
  b. All förtäring och innehav av alkohol är förbjudet på skolan och vid platser och tider som räknas som studietid, exempelvis under studieresor.
  c. Allt innehav eller bruk av narkotika eller anabola steroider är förbjudet enligt svensk lagstiftning och kommer därför att polisanmälas.
 4. Det är inte tillåtet att ta med mat och dryck in i klassrummet, såvida inte undervisande lärare tillåter det vid speciella tillfällen.
 5. Elever tillsammans med undervisande lärare ska se till att det är rent och snyggt när klassrummet lämnas. Undervisande lärare meddelar vaktmästare om något är trasigt eller saknas.
 6. Datoravtalet redovisas på särskildblankett. Avtalet ska uppmärksammas särskilt med genomgång av detaljer och både eleven och dennes vårdnadshavare ska genom underskrift intyga att man tagit del av och förstått innebörden av dessa. Dator, mobiltelefon och annan teknisk utrustning får inte, utan lärares tillåtelse, användas under lektionstid. Lärare samlar in mobiltelefoner när så bedöms som nödvändigt.
 7. Rektor och skolans lärare har rätt att omhänderta föremål
  a. om föremålet stör skolverksamheten
  b. om föremålet utgör en fara för säkerheten
 8. All form av fusk och oärligt beteende i samband med studierna är förbjudet och kan ledatill påföljder.
 9. Undervisningen på Mönsteråsgymnasiet är obligatoriskt. Sen ankomst utan giltigt skäl eller att lämna lektionen utan lärares tillåtelse får ej förekomma. Vårdnadshavare får inloggningsuppgifter till IST Lärande där elevens frånvaro och individuella studieplan kan följas. Frånvaro aviseras med ett SMS. Mönsteråsgymnasiet agerar enligt CSN:s krav avseende studiehjälp och heltidsstudier.
 10. Obehöriga personer får ej vistas inom skolans område. Obehöriga som kommer till skolan med ett giltigt närvaroskäl måste anmäla sin närvaro i expeditionen.

Sidan granskad 5 oktober 2023