elever vågen

Elevhälsa och stöd

Skolans uppdrag är att främja elevernas hälsa och lärande samt att förebygga ohälsa och hinder i lärandet. Hälsa och lärande förutsätter varandra.

Därför är elevhälsa ett ansvar för alla i skolan. Alla elever har rätt att må bra, känna sig trygga och nå så långt som möjligt i sitt lärande i skolan.

Elevhälsoteam

På Mönsteråsgymnasiet finns ett elevhälsoteam som består av:

 • rektor eller biträdande rektor,
 • skolsköterska,
 • psykolog,
 • kurator,
 • specialpedagog eller speciallärare,
 • studie- och yrkesvägledare.

Elevhälsoteamet ska vara ett stöd i trygghetsarbetet på skolan och ett stöd i arbetet att minska eller ta bort hinder i skolans lärmiljöer. Det är rektorn på gymnasiet som är ansvarig för elevhälsan.

De olika yrkesgrupperna i teamet hjälper bland annat till med:

 • samtalsstöd,
 • hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinering,
 • utredning av särskilt stöd och åtgärdsprogram,
 • extra anpassningar i undervisningen och andra lärmiljöer,
 • särskoleutredningar,
 • remiss till externa vårdinstanser,
 • arbete mot diskriminering och likabehandling,
 • arbete med att främja närvaro och förebygga frånvaro,
 • planera och strukturera dina studier.

Central elevhälsa

I Mönsterås kommun finns det även en central elevhälsa som består av:

 • en skolpsykolog
 • en kommunövergripande specialpedagog riktad mot förskolan
 • en kommunövergripande specialpedagog ritad mot förskoleklass till gymnasiet

Här finns också möjlighet att kontakta eller träffa skolläkare och hörselpedagog.

Den centrala elevhälsan arbetar i första hand med att förebygga och att främja, stärka, hälsan hos eleverna genom att erbjuda handledning och råd till såväl enskilda pedagoger som arbetslag. Syftet är att undanröja hinder i elevernas lärande.

De olika yrkesgrupperna i det centrala elevhälsoteamet kan även hjälpa till med att undersöka och utreda enskilda elevers behov i olika situationer.

Läs mer om stöd till barn och unga, på kommunens webbplats

Sidan uppdaterad 15 januari 2024