Drogpolicy

Mönsteråsgymnasiet vill erbjuda alla elever bästa möjliga utbildning, en möjlighet att nå bästa tänkbara studieresultat och erbjuda en trygg och trivsam arbetsmiljö. Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. På vår skola accepterar vi ingen användning av vare sig alkohol, eller andra droger.  Reviderad 2023-10 05

Drog och handlingspolicy för Mönsteråsgymnasiet

Skolans mål är att varje elev skall ha en drogfri gymnasietid. Droger orsakar inte bara skador och problem för den enskilde med bl.a. negativa studieresultat, det påverkar hela skolans arbetsmiljö. Vi har därför en tydlig policy med syfte att förebygga, upptäcka och ingripa mot alkohol och droger. Denna policy bygger på en kombination av tydliga regler, konsekvenser samt omtanke och stöd.

Vad säger lagen?

Vår drogpolicy grundar sig på vad lagen säger om arbetsmiljö, elevernas rätt till trygghet och kunskap, samt användning av tobak, alkohol och droger.

 

Detta gäller för gymnasiets utbildningar

Alkohol:

Det är förbjudet att förvara och förtära alkoholhaltiga drycker eller uppträda alkoholpåverkad inom våra utbildningars geografiska område eller i verksamheter som sker i vår regi (t ex studieresor)

Narkotika:

All hantering och bruk av narkotika är förbjuden. Allt bruk av narkotika, dopingmedel och icke ordinerade medicinska preparat är missbruk.

Dopningsmedel:

All hantering och bruk av dopningsmedel är förbjuden. Allt bruk av dopningsmedel är att betrakta som missbruk

Tobak:

Rökning är förbjuden i och i anslutning till våra lokaler, och i verksamhet som sker i vår regi. Rökförbudet gäller för alla som vistas inom skolans område så som elever, personal, föräldrar, besökare, studerande från vuxenutbildningen osv.

Tecken som kan tyda på missbruk

Att upptäcka att en elev använder droger handlar om att lägga märke till beteendeförändringar och fysiskt påtagliga tecken. Viktiga tecken som skolan ska uppmärksamma är:

  1. Skolk, ströfrånvaro
  2. Försämrad studiemotivation, koncentrationssvårigheter, försämrad prestationsförmåga
  3. Förändrade attityder och värderingar när det gäller droger.
  4. Byte av kamratkrets, ändrade levnadsvanor
  5. Svårtillgänglighet i kontakten
  6. Humörsvängningar, lögner, trötthet

Det är viktigt att tänka på att dessa tecken också kan ha andra förklaringar.

Skolans aktiviteter i det förebyggande arbetet
  1. Rektor ansvarar för att all personal har nödvändiga kunskaper om symptom och skadeverkningar beträffande tobak, alkohol, dopningsmedel och narkotika.
  2. Rektor informerar elever och personal om skolans drogpolicy vid varje läsårsstart. Vårdnadshavare kan ta del av drogpolicyn via skolans hemsida.  Kontinuerlig undervisning om alkohol, narkotika och tobak integreras i olika ämnen för att utveckla elevernas riskmedvetenhet inom området.
  3. ANDT (Alkohol-Narkotika-Dopning-Tobak) – information ges bland annat vid de hälsosamtal som alla elever erbjuds av skolsköterskan.
  4. Elevhälsan och lärare ger elever, i samarbete med landstinget, rök- och snusförebyggande information genom Tobaksfri utmaning.

Sökningar med narkotikahundar kan komma att utföras på skolans område.

Inför praktik eller farliga moment i utbildningen kan skolan genomföra drogtest på en undervisningsgrupp. Testerna är frivilliga men kan vara förutsättningen för att elev ska kunna delta vid utbildningsmomentet/praktiken i fråga.
Representanter från elevhälsan deltar i kommunens nätverk ”Ungdomsgruppen” kring alkohol- och narkotikafrågor och samverkar med polis, socialtjänst och andra myndigheter.

Dokumentation

Samtliga åtgärder som vidtas enligt denna policy skall dokumenteras.

Utvärdering och revidering

Mönsteråsgymnasiets drogpolicy utvärderas och revideras årligen av skolans elevhälsoteam.

Sidan publicerades 19 augusti 2021