Gy11 - fakta

Gymnasieskolan består av 18 nationella program, yrkesprogram och högskoleförberedande program. Inom yrkesprogrammen kan du välja en gymnasial lärlingsutbildning där du genomför en större del av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Utöver dessa program kommer ett introduktionsprogram att finnas för de elever som inte uppnår behörighet till nationella gymnasieprogram.

De sex högskoleförberedande programmen är:

(fetstilta finns på Mönsteråsgymnasiet)

• Ekonomiprogrammet (EK) 
• Estetiska programmet (ES)
• Humanistiska programmet (HU)
 Naturvetenskapsprogrammet (NA)
• Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
• Teknikprogrammet (TE)

De tolv yrkesprogrammen är:

(fetstilta finns på Mönsteråsgymnasiet)

• Barn- och fritidsprogrammet (BF)
• Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
• El- och energiprogrammet (EE)
• Fordons- och transportprogrammet (FT)
• Handels- och administrationsprogrammet (HA)
• Hantverksprogrammet (HV)
• Hotell- och turismprogrammet (HT)
• Industritekniska programmet (IN)
• Naturbruksprogrammet (NT)
• Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
• VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
 Vård- och omsorgssprogrammet (VO)

 

Behörig till ett nationellt program

Yrkesprogram
Godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, matematik, engelska och fem andra ämnen från grundskolan.

Högskoleförberedande program
Godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, matematik, engelska och nio andra ämnen. Väljer du ekonomiprogrammet, humanistiska programmet eller samhällsvetenskapsprogrammet måste du ha godkända betyg i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Väljer du naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet måste du ha godkända betyg i biologi, fysik och kemi från grundskolan.

Gymnasiepoäng
Varje kurs har ett visst antal gymnasiepoäng som är ett mått på hur omfattande kursen är. När du har läst ett fullständigt gymnasieprogram har du läst kurser motsvarande minst 2500 p.

Betyg
Betygsskalan är A, B, C, D, E, F.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

På yrkesprogrammen har du minst 15 veckor av utbildningstiden ute på en arbetsplats.

Lärlingsutbildning
Ett yrkesprogram kan genomföras som lärlingsutbildning. Hälften av utbildningen är arbetsplatsförlagd.

Programråd
För att stärka samarbetet mellan gymnasieskola och arbetsliv har nationella och lokala programråd inrättats för varje yrkesprogram.

Entreprenörskap
Ämnet entreprenörskap är obligatoriskt som programgemensamt ämne på hantverksprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, naturbruksprogrammet och ekonomiprogrammet. På övriga program erbjuds entreprenörskap som valbar kurs. Ett entreprenöriellt förhållningssätt skall genomsyra alla program och skall gå som en röd tråd genom utbildningen.

Två typer av examen

Yrkesexamen
• 2 500 p betygsatta kurser varav minst betyget E i 2 250 p
• Minst betyget E i svenska 1/svenska som andra språk, engelska 5 och matematik 1
• Minst betyget E på kurser omfattande 400 p inom de programgemensamma karaktärsämnena.

Högskoleförberedande examen
• 2 500 p betygsatta kurser varav minst betyget E i 2 250 p
• Minst betyget E i svenska 2 och 3, svenska som andra språk 1, 2 och 3, engelska 5, 6 och matematik 1

Grundläggande högskolebehörighet
För att uppnå grundläggande högskolebehörighet efter att ha gått ett yrkesprogram krävs en yrkesexamen och minst betyget E i Svenska 2, 3 och Engelska 6. Dessa kurser har alla möjlighet att välja till på samtliga yrkesprogram. Med en högskoleförberedande examen får man grundläggande behörighet.

 
 
 
 
 

Mönsteråsgymnasiet: Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Telefon: 0499-175 00 Fax: 0499-179 28
E-post: gymnasiet.kansli@monsteras.se

Facebook